Regulamin konkursu

 

Miło nam ogłosić wyniki konkursu na 15 lecie naszego Biura.
Zwycięskie hasło to:
" Już od 15 lat w akcji, Ada Travel nie szczędzi nam atrakcji.
Gdy codzienność Cię znuży, skorzystaj z tego biura podróży!"

Panu Kamilowi Lewandowskiemu gratulujemy !
Życzymy wielu niezapomnianych podróży :)

---------------------------------------------

Konkurs na HASŁO z okazji 15-lecia Biura    

KONKURS NA HASŁO Z OKAZJI 15-LECIA
BIURA PODRÓŻY ADA TRAVEL


Zasady konkursu:
1. Każdy uczestnik może wysłać tylko 1 zgłoszenie.
2. Zaproponowane hasło należy umieścić w komentarzu do postu konkursowego i udostępnić na naszym Facebooku.
3. Hasło powinno:
    - zawierać nazwę Firmy ADA TRAVEL
    - nawiązywać do 15 lat istnienia Biura na rynku,
    - być oryginalne i nie zbyt długie,
4. Do finału wejdą 3 (trzy) hasła, które zdobędą największą ilość polubień.
5. Ostateczny wybór należy do Komisji Konkursowej, która wyłoni zwycięskie hasło, oraz przyzna II i III miejsce.
6. Konkurs trwa od 15.08.21015 – 15.12.2015.
7. Organizator może w dowolnym terminie zamknąć czas trwania konkursu bez podania przyczyny jego zakończenia.

Zachęcamy do udziału w konkursie ! ;)

https://www.facebook.com/adatravel.zory

REGULAMIN KONKURSU
Organizatorem Konkursu pod nazwą „Hasło z okazji 15-lecia Firmy” jest Biuro Podróży Ada Travel z siedzibą: Rynek 2, 44-240 Żory, zwane w dalszej części regulaminu „Organizatorem”. NIP: 651-000-22-54 REGON: 270508249.

§1 Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna pełnoletnia stale zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
3. Udział w Konkursie jest nieodpłatny, Organizator nie zwraca ewentualnych kosztów, uczestnictwa związanych z udziałem w Konkursie lub odbiorem nagrody.
4. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator Konkursu.
5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania i wydana nagrody, zgodnie z przepisami ustawy   z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Z 2002r. , Nr 101, poz 926 z późn.zm.).
6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

§2 Zadanie Konkursowe
1. Każdy uczestnik może wysłać tylko 1 zgłoszenie.
2. Zadaniem Konkursowym jest zaproponowanie hasła związanego z 15-leciem Biura Podróży ADA TRAVEL.
3. Zaproponowane hasło należy umieścić w komentarzu do postu konkursowego i udostępnić.
4. Hasło powinno:
   - zawierać nazwę firmy „ADA TRAVEL”;
   - nawiązywać do 15-lat istnienia Biura na rynku;
   - być oryginalne i nie zbyt długie;
5. Do finału wejdą 3 (trzy) hasła, które zdobędą największą ilość polubień.
6. Ostateczny wybór należy do Komisji Konkursowej, która wyłoni zwycięskie hasło, oraz przyzna II i III miejsce.
7. Konkurs trwa od 15.08.2015 do 15.12.2015.
   Organizator może w dowolnym terminie zamknąć czas trwania Konkursu bez podania przyczyny jego zakończenia.
8. Konkurs zostanie przeprowadzony na facebooku
https://www.facebook.com/adatravel.zory

§3 Nagroda
Główną nagrodą jest: TORBA TURYSTYCZNA (kabinówka)
Nagrodą za II miejsce jest zestaw kosmetyków
Nagrodą za III miejsce jest plecak turystyczny

1. Nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie Nagrodzonych.
3. Organizator jako płatnik zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych, odprowadzi należny podatek od nagród konkursowych.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na facebooku.
5. W sprawie odbioru nagród skontaktujemy się z Nagrodzonymi przez facebooka.

§4 Postanowienia końcowe
1. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu, zawartych w niniejszym regulaminie.
2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Ostateczna interpretacja zapisów treści Regulaminu Konkursu należy do Organizatora Konkursu.

Żory, dnia 14.08.2015

  

Nowe zasady dotyczące polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

 

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies.

 

Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 

  • realizacji usług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

 

Komu możemy przekazać dane?

 

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

 

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

 

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.