Regulamin konkursu

 

Miło nam ogłosić wyniki konkursu na 15 lecie naszego Biura.
Zwycięskie hasło to:
" Już od 15 lat w akcji, Ada Travel nie szczędzi nam atrakcji.
Gdy codzienność Cię znuży, skorzystaj z tego biura podróży!"

Panu Kamilowi Lewandowskiemu gratulujemy !
Życzymy wielu niezapomnianych podróży :)

---------------------------------------------

Konkurs na HASŁO z okazji 15-lecia Biura    

KONKURS NA HASŁO Z OKAZJI 15-LECIA
BIURA PODRÓŻY ADA TRAVEL


Zasady konkursu:
1. Każdy uczestnik może wysłać tylko 1 zgłoszenie.
2. Zaproponowane hasło należy umieścić w komentarzu do postu konkursowego i udostępnić na naszym Facebooku.
3. Hasło powinno:
    - zawierać nazwę Firmy ADA TRAVEL
    - nawiązywać do 15 lat istnienia Biura na rynku,
    - być oryginalne i nie zbyt długie,
4. Do finału wejdą 3 (trzy) hasła, które zdobędą największą ilość polubień.
5. Ostateczny wybór należy do Komisji Konkursowej, która wyłoni zwycięskie hasło, oraz przyzna II i III miejsce.
6. Konkurs trwa od 15.08.21015 – 15.12.2015.
7. Organizator może w dowolnym terminie zamknąć czas trwania konkursu bez podania przyczyny jego zakończenia.

Zachęcamy do udziału w konkursie ! ;)

https://www.facebook.com/adatravel.zory

REGULAMIN KONKURSU
Organizatorem Konkursu pod nazwą „Hasło z okazji 15-lecia Firmy” jest Biuro Podróży Ada Travel z siedzibą: Rynek 2, 44-240 Żory, zwane w dalszej części regulaminu „Organizatorem”. NIP: 651-000-22-54 REGON: 270508249.

§1 Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna pełnoletnia stale zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
3. Udział w Konkursie jest nieodpłatny, Organizator nie zwraca ewentualnych kosztów, uczestnictwa związanych z udziałem w Konkursie lub odbiorem nagrody.
4. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator Konkursu.
5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania i wydana nagrody, zgodnie z przepisami ustawy   z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Z 2002r. , Nr 101, poz 926 z późn.zm.).
6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

§2 Zadanie Konkursowe
1. Każdy uczestnik może wysłać tylko 1 zgłoszenie.
2. Zadaniem Konkursowym jest zaproponowanie hasła związanego z 15-leciem Biura Podróży ADA TRAVEL.
3. Zaproponowane hasło należy umieścić w komentarzu do postu konkursowego i udostępnić.
4. Hasło powinno:
   - zawierać nazwę firmy „ADA TRAVEL”;
   - nawiązywać do 15-lat istnienia Biura na rynku;
   - być oryginalne i nie zbyt długie;
5. Do finału wejdą 3 (trzy) hasła, które zdobędą największą ilość polubień.
6. Ostateczny wybór należy do Komisji Konkursowej, która wyłoni zwycięskie hasło, oraz przyzna II i III miejsce.
7. Konkurs trwa od 15.08.2015 do 15.12.2015.
   Organizator może w dowolnym terminie zamknąć czas trwania Konkursu bez podania przyczyny jego zakończenia.
8. Konkurs zostanie przeprowadzony na facebooku
https://www.facebook.com/adatravel.zory

§3 Nagroda
Główną nagrodą jest: TORBA TURYSTYCZNA (kabinówka)
Nagrodą za II miejsce jest zestaw kosmetyków
Nagrodą za III miejsce jest plecak turystyczny

1. Nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie Nagrodzonych.
3. Organizator jako płatnik zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych, odprowadzi należny podatek od nagród konkursowych.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na facebooku.
5. W sprawie odbioru nagród skontaktujemy się z Nagrodzonymi przez facebooka.

§4 Postanowienia końcowe
1. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu, zawartych w niniejszym regulaminie.
2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Ostateczna interpretacja zapisów treści Regulaminu Konkursu należy do Organizatora Konkursu.

Żory, dnia 14.08.2015